Všeobecné podmínky příměstských táborů v Pardubicích 2022

Nabízené akce, příměstské tábory s výtvarnými kurzy jsou produktem Mgr. Barbory Myo, Akční galerie,  IČO: 64221113, DIČ: CZ6554241650 se sídlem Dašická 1186, 530 03 Pardubice

Vznik smluvního vztahu

Mgr. Barbora Myo Akční galerie organizuje příměstské tábory a kurzy jiné výtvarky a umění v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v nabídce na webových stránkách Akční galerie, letácích a facebooku  Akční galerie a jsou upřesněny v podrobných pokynech pro účastníky. Vedoucí akce Mgr. Barbora Myo má během akce právo na úpravy programu výtvarných kurzů  v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Smluvní vztah vzniká podáním přihlášky na akci příměstského tábora a zaplacením zálohy nebo plné ceny akce. Plná cena akce se platí zároveň se závaznou přihláškou, pokud do docházkového kurzu zbývá méně než 20 dnů. Účastníkem akce s nárokem na poskytování služeb se stává zákazník až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je Mgr. Barbora Myo oprávněna smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z akce. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o storno-poplatky mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany zákazníka.

Cena a úhrada

Ceny akcí jsou smluvní cenou mezi Mgr. Barborou Myo a zákazníkem.

Mgr. Barbora Myo si vyhrazuje právo na dodatečné navýšení ceny objednané akce, a to v případě, kdy dojde v průběhu roku k dodatečnému navýšení ceny poskytovaných služeb z třetí strany stravovacího zařízení. Písemné oznámení o zvýšení ceny akce bude zákazníkovi zasláno e-mailem nejpozději 21 dnů před začátkem konání akce.

Zrušení účasti a stornovací poplatky

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení. Zákazníkovi bude vrácena zaplacená částka ve výši celkové ceny pobytu snížená o následující stornovací poplatky:

Stornovací poplatky

 • do 90 dnů základní manipulační poplatek 500 Kč
 • 89 – 50 dnů 10 % z ceny
 • 49 – 20 dnů 20 % z ceny
 • 19 – 0 dnů 50 % z ceny

Stornovací poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí se všeobecnými podmínkami pro účast na docházkových prázdninách. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem Akční galerie jinak. V případě přehlášení zákazníka na jinou akci se nic neúčtuje.

Účastník je pojištěn proti stornu zájezdu z důvodu onemocnění. Pojišťovna proplatí v případě nemoci účastníka 70 % uhrazené ceny zájezdu, nutné uplatnit nejpozději 24 hodin před nástupem na tábor. V případě, že dítě na tábor nastoupí a onemocní v jeho průběhu, je pojišťovnou proplaceno 50 % z nevyčerpaných dnů tábora. Pro tyto případy je nutné zaslat naskenovanou lékařskou zprávu od lékaře na email: pro@akcnigalerie.cz.

Zrušení akce

Mgr. Barbora Myo Akční galerie má právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinna toto oznámit všem řádně přihlášeným 14 dnů před zahájením akce. O zrušení akce se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. Mgr. Barbora Myo má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli před odjezdem nebo během akce. Při zrušení akce před jeho odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během akce se vrací úhrada za neposkytnuté služby.

Odpovědnost za účastníky akce

Mgr. Barbora Myo Akční galerie nese odpovědnost za bezpečnost účastníků akce mladších 18 let. Pojištění za škody na zdraví účastníka docházkových prázdnin lze na pojišťovně uplatnit pouze v případě, kdy vedoucí akce Akční galerie je přímo zodpovědný za způsobené zranění tím, že nedodržel bezpečnostní předpisy. Pro ostatní případy doporučujeme rodičům uzavřít pro dítě úrazové pojištění. Pokud dítě na docházkových prázdninách způsobí věcnou škodu, jsou rodiče povinni tuto škodu uhradit.

Uhrazením ceny akce se zákazník (jeho zákonný zástupce) zavazuje řídit během akce pokyny vedoucích akce, chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho chování neodpovídá pravidlům akce, zejména je-li zákazník pod vlivem alkoholu či omamných látek. U osob mladších 18 let je vedoucí akce povinen v tomto případě kontaktovat rodiče a Policii ČR. V krajním případě může vedoucí vyloučit zákazníka z akce. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany Mgr. Barbory Myo Akční galerie a nezakládá právo na náhradu. Cenné věci a peníze mají zákazníci možnost uschovat v trezoru u vedoucího akce. Mgr. Barbora Myo Akční galerie neručí za majetek účastníků, který jim nebyl svěřen do úschovy, v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže, avšak v průběhu akce se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali.

Reklamace

Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u vedoucího akce. Není-li možné podat reklamaci na místě, je nutné podat reklamaci přímo v Akční galerii Mgr. Barboře Myo uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení, a to nejpozději do 3 dnů od skončení akce. Mgr. Barbora Myo Akční galerie je povinna reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od skončení akce. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení akce nebo v případě, že se akce neuskutečnila.

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v přihlášce pro potřeby cestovní kanceláře, a to výhradně za účelem pořádání akce a zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb v oblasti podnikání cestovní kanceláře. Více informací je uvedeno níže.

Souhlas s umístěním fotografií

Zákazník souhlasí s umístěním fotografií a videosekvencí pořízených akci při vyučování a při sportovních, turistických a herních aktivitách na webových stránkách pořadatele. Fotografie budou sloužit pouze jako informace o akci a o aktivitách na něm pořádaných. Fotografie nebudou využívány k reklamním či marketingovým účelům třetích stran. Nesouhlas s umístěním svých fotografií a videosekvencí na web je nutné vyjádřit písemně.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechsny akce zveřejněné na webových nebo facebookových stránkách  Akční galerie. V případě nutnosti může Mgr. Barbora Myo Akční galerie aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na www.akcnigalerie.cz a tyto aktualizované podmínky budou platit pro všechny zákazníky, kteří podají přihlášku po datu zveřejnění.

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů

 • Jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující údaje uživatelů:
  • jméno,
  • příjmení,
  • titul,
  • datum narození,
  • místo narození,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • fakturační údaje, jako je adresa či identifikační číslo,
  • informace o objednávkách a platbách za služby,

v souladu s Nařízením, a to za účelem administrace uživatelského účtu, umožnění poskytování Služeb a umožnění přístupu k nim a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let, v případě, že nedošlo k odběru Služeb. V opačném případě je to potom 10 let od posledního odběru Služeb, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 • Výše uvedené zpracování je umožněno na základě:
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy,
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování na základě právní povinnosti správce, a
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • Ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:
  • Subjekty poskytující poštovní a doručovací služby (Česká pošta a.s., PPL CZ s.r.o.)
  • Poskytovatele serverových služeb, a to pouze v případě urgentních zásahů při řešení technických problémů nebo reklamacích

Zasílání obchodních sdělení

 • Pokud se přihlásíte do našeho rozhraní, které Vám umožňuje odběr Služeb, budeme zpracovávat vaši emailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení o nových funkcích a službách, které jsme pro vás připravili.
 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.
 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. Proti takovému zpracování nám můžete vznést kdykoliv námitku, a to buď napsáním mailu na adresu info@descartes-agentura.cz, nebo jednoduše odhlásit odběr proklikem v daném obchodním sdělení.

Cookies

 • V rozhraní našich Služeb používáme také cookies, a to z důvodů:
  • měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů;
  • fungování Služeb a rozhraní Služeb.
 • Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 • Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Informace z cookies se nebudou používat za účelem identifikace uživatele, což neplatí v případě podvodného nebo jinak nezákonného jednání uživatele.
 • Službu lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků stránek – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu info@descartes-agentura.cz. Námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
 • Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování a zabezpečení Služeb a rozhraní Služeb, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány také společností Google. Sesbírané cookies soubory jsou v takovém případě zpracovány v souladu s Google Privacy Policy
 • Aktuálně používáme následující cookies:

Vaše práva

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči nám následující práva:
  • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu: pro@akcnigalerie.cz,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy, výmaz však může mít za následek, že uživatel nebude mít do rozhraní Služeb přístup ani možnost Služby využívat,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat a informovat se na e-mailové adrese pro@akcnigalerie.cz