Vývoj dětské kresby nás jako rodiče zajímá

a měl by zajímat.

 

Dětská kresba je totiž jedním z nejvhodnějších přístupů poznání osobnosti dítěte.

Zahrnuje  v sobě  hru,  snění,  ale  především  realitu. Výtvarný projev dítěte je subjektivní interpretací objektivní reality. Je věkově a typologicky podmíněn výchovou,  vlivem  výtvarné  kultury,  prostředím,  ve  kterém  dítě  vyrůstá,  kulturními faktory apod. Kresba je grafický výraz představy, výklad skutečnosti na základě zrakových vjemů. Obsahuje neverbální symbolickou funkci. Projevuje se vní tendence zobrazení reality tak, jak ji chápe dítě, promítnutí vlastního názoru do kresby.

Kresba dítěte vzniká
z radosti ze hry, seberealizace, snahy zachytit okolní svět,
z radosti z pohybu, který zanechává stopu

V dětském vývoji najdeme období, kdy děti nekreslí vůbec, a naopak období, kdy kreslí intenzivně.

Dalším popudem ke kresbě může být skutečnost, že dítě si hledá takovou zábavu, při které nepotřebuje partnera, partu. Důležitým rysem je spontánnost.

Se spontánností úzce souvisí tvořivost. Potřeba tvořit je důkazem, že dítě kreslí
z vlastní vůle, protože ho tato činnost baví a zajímá.
Nutnou součástí tvořivosti je fantazie.
Fantazijní projev vzniká kombinací vjemů a prožitků z každodenních povinností, her, zábavy, rituálů a emocí.

Dětská  kresba  vzniká  podobně  jako  řeč  kolem  druhého  roku  věku  dítěte. V batolecím období sice dítě zachází s tužkou jako s ostatními předměty –mává a tluče sní o stůl,  o něco později se však již pokouší o první tahy na papír. První pokusy jsou sice hrubé a nahodilé, postupem času se však budou více zdokonalovat. Kolem třetího roku dítěte by se již měli rodiče dítěte snažit k výtvarné činnosti motivovat, stimulovat tím jeho intelekt. Výtvarný  projev  odráží  osobnost  dítěte,  jeho  charakterové  vlastnosti, individuální zvláštnosti, úroveň vnímání, psychické vlastnostia věkové zvláštnosti a rozdíly.

Počáteční  vědecký  zájem o  dětský  výtvarný  projev  je  spjat  s rozvojem psychologie jako vědního oboru. Ale už v dřívější době můžeme zaznamenat postřehy různých pedagogů o dětské kresbě. Jedním znich je i Jan Amos Komenský. Psychologické  studium  dětské  kresby  se  datuje  od  vzniku  empirické  a experimentální psychologie. První moderní monografie o dětské kresbě byla vydána vroce 1887. Autor této publikace byl Corrado Ricci. Srovnával tvůrčí proces dítěte s dílem stvoření.  Klíčovým tématem je podle Ricciho pro dítě v jeho kresebném vývoji člověk. Skrze vztah k člověku si dítě uvědomuje samo sebe. Vnaší odborné tradici a literatuře má zkoumání dětské kresby svou historii a je spjato s významnými postavami z oboru psychologie, jakými jsou např. prof. Čáda nebo prof.  Matějček. Vývoj  dětské  kresby  byl  studován i mnoha dalšími autory,  kteří se dětskou kresbou zabývali nebo zabývají.

Podle většiny z nich probíhá stadiálně,  ale  jejich  názory  na  podstatu  vývojových  stádií  se  liší  podle  toho,  jak chápeme  smysl  vývoje,  povahu  duševních  funkcí,  které  dítě  v kreslení  uplatňuje. Drtivá většina psychologů a odborníků se však shoduje vtom, že dětská kresba není pouze projevem případného výtvarného talentu dítěte, ale odhaluje  jeho  celou  osobnost. Představuje cennou a originální výpověď o psychickém světě dítěte, cestu k jeho hlubšímu porozumění a poznání. Vývoj  dětské  kresby  je  nutno  citlivým  způsobem  stimulovat.  Dospělý –pedagog, rodič, by měl ke kresbě přistupovat vážně, bez zbytečného podceňování, nebo naopak  přeceňování  její  hodnoty.  Neměli  bychom  dětský  způsob  kresby  ovlivňovat hrubými  zásahy,  opravováním  domnělých  nedostatků,  ale snažit  se  jej  chápat v souvislosti s chronologickým věkem dítěte. Genetický pohled na dětskou kresbu má jednu výhodu. Dovoluje nám všímat si činitelů  podmiňujících  dětské  vytváření  jednoho  po  druhém,  a  tak  si  postupně osvojujeme jeho podobu a funkci. Geneze výtvarného projevu je proto zvlášť vhodná pro první seznámení se s věcí.

Ale, kde na to vše, drazí rodiče brát čas?

Proto jsem zde já a Akční galerie, kde se Vašim dětem budu výtvarně,

hudebně a literárně věnovat.

A moc ráda.